linux-mips
[Top] [All Lists]

[PATCH 2.6.25][MIPS]fix the installation condition of MIPS clocksource

To: Ralf Baechle <ralf@linux-mips.org>
Subject: [PATCH 2.6.25][MIPS]fix the installation condition of MIPS clocksource
From: Yoichi Yuasa <yoichi_yuasa@tripeaks.co.jp>
Date: Wed, 12 Mar 2008 08:04:36 +0900
Cc: yoichi_yuasa@tripeaks.co.jp, linux-mips <linux-mips@linux-mips.org>
Organization: TriPeaks Corporation
Original-recipient: rfc822;linux-mips@linux-mips.org
Sender: linux-mips-bounce@linux-mips.org
Hi Ralf,

MIPS clocksource has been installed on DEC 5000/200(R3000).
The installation condition of MIPS clocksource is wrong.

This is 2.6.25 stuff.

Yoichi

Fixed the installation condition of MIPS clocksource.

Signed-off-by: Yoichi Yuasa <yoichi_yuasa@tripeaks.co.jp>

diff -pruN -X /home/yuasa/Memo/dontdiff linux-orig/arch/mips/kernel/time.c 
linux/arch/mips/kernel/time.c
--- linux-orig/arch/mips/kernel/time.c 2008-02-14 12:00:11.592089539 +0900
+++ linux/arch/mips/kernel/time.c    2008-02-14 17:14:42.619488102 +0900
@@ -157,6 +157,6 @@ void __init time_init(void)
 {
    plat_time_init();
 
-    if (mips_clockevent_init() || !cpu_has_mfc0_count_bug())
+    if (!cpu_has_mfc0_count_bug() && !mips_clockevent_init())
        init_mips_clocksource();
 }

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
 • [PATCH 2.6.25][MIPS]fix the installation condition of MIPS clocksource, Yoichi Yuasa <=