linux-mips
[Top] [All Lists]

MIPS Malta board Linux installation

To: linux-mips@linux-mips.org
Subject: MIPS Malta board Linux installation
From: ZhouY.external@infineon.com
Date: Thu, 27 Feb 2003 16:28:51 +0100
Original-recipient: rfc822;linux-mips@linux-mips.org
Sender: linux-mips-bounce@linux-mips.org
Hello everyone,
 I tried to install a Linux to my MIPS Malta board, but during the time of
NFS installation, the linux crashed. The linux distribution is provided by
MIPS Malta Board CD and I exactly followed the installation manual. The
following messages are the error messages and the configuration information.
 Do you have any clues about it?
 Thanks in advance!

 Best regards,

 Yidan Zhou 


----------------------------------------------------------------------

YAMON> info all

**** Info boot ****

YAMON ROM Monitor, Revision 02.02.
Copyright (c) 1999-2001 MIPS Technologies, Inc. - All Rights Reserved.

For a list of available commands, type 'help'.

Compilation time =       Sep 12 2002 11:41:49


**** Info board ****

Board type/revision =      0x02 (Malta) / 0x00
Core board type/revision =   0x01 (CoreLV) / 0x01
FPGA revision =         0x0001
MAC address =          00.d0.a0.00.01.77
Board S/N =           0000000127
PCI bus frequency =       16.67 MHz


**** Info cpu ****

Processor Company ID/options = 0x01 (MIPS Technologies, Inc.) / 0x00
Processor ID/revision =     0x80 (MIPS 4Kc) / 0x05
Endianness =          Big
CPU/Bus frequency =       125 MHz / 63 MHz
ICACHE size =          16 kByte
ICACHE line size =       16 bytes
ICACHE associativity =     4-way
DCACHE size =          16 kByte
DCACHE line size =       16 bytes
DCACHE associativity =     4-way
TLB entries =          16
CPU type =           MIPS32
MIPS16e implemented =      No
EJTAG implemented =       Yes
FPU implemented =        No


**** Info memory ****

Monitor flash phys base =    0x1e000000
Monitor flash size =      0x003e0000
Env. flash phys base =     0x1e3e0000
Env. flash size =        0x00020000

SDRAM phys base =        0x00000000
SDRAM size =          0x04000000
SDRAM refresh interval =    14520 ns
SDRAM CAS latency =       2 cycles
SDRAM SRAS precharge =     2 cycles
SDRAM SRAS to SCAS delay =   2 cycles
SDRAM write burst length =   8
SDRAM read burst length =    8

First free SDRAM address =   0x800991f8
Stack size =          0x5000 bytes
Application stack size =    0x5000 bytes


**** Info uart ****

TTY0:
 Bytes transmitted:       3381
 Bytes received:        63
 Receive overruns:       0
 Receive parity errors:     0
 Receive framing errors:    0
 Receive breaks:        0
 Receive Interrupts:      0
 No of resets:         1
TTY1:
 Bytes transmitted:       0
 Bytes received:        0
 Receive overruns:       0
 Receive parity errors:     0
 Receive framing errors:    0
 Receive breaks:        0
 Receive Interrupts:      0
 No of resets:         1


**** Info pci ****

PCI bus frequency = 16.67 MHz

PCI devices:
Bus count = 1, Device count = 7

Bus = 0x00, Dev = 0x00, Function = 0x00
Vendor Id = 0x11ab (Galileo), Dev ID = 0x4620 (64120)
 Min Gnt = 0x00, Max Lat = 0x00, Lat Tim = 0x20
 Int Pin = A, Int Line = None
 BAR count = 0x03
 MEM: Pos = 0x10, Base(CPU/PCI) = 0x00000000/0x00000000, Size = 0x04000000
 MEM: Pos = 0x20, Base(CPU/PCI) = 0x04000000/0x04000000, Size = 0x00000010
 MEM: Pos = 0x14, Base(CPU/PCI) = 0x04000000/0x04000000, Size = 0x00000000

Bus = 0x00, Dev = 0x0a, Function = 0x00
Vendor Id = 0x8086 (Intel), Dev ID = 0x7110 (PIIX4 Bridge)
 Min Gnt = 0x00, Max Lat = 0x00, Lat Tim = 0x20
 Int Pin = None, Int Line = None
 BAR count = 0x01
 IO: Pos = 0x10, Base(CPU/PCI) = 0x18000000/0x00000000, Size = 0x00001000

Bus = 0x00, Dev = 0x0a, Function = 0x01
Vendor Id = 0x8086 (Intel), Dev ID = 0x7111 (PIIX4 IDE)
 Min Gnt = 0x00, Max Lat = 0x00, Lat Tim = 0x20
 Int Pin = None, Int Line = None
 BAR count = 0x01
 IO: Pos = 0x20, Base(CPU/PCI) = 0x18001240/0x00001240, Size = 0x00000010

Bus = 0x00, Dev = 0x0a, Function = 0x02
Vendor Id = 0x8086 (Intel), Dev ID = 0x7112 (PIIX4 USB)
 Min Gnt = 0x00, Max Lat = 0x00, Lat Tim = 0x20
 Int Pin = D, Int Line = 0x0b
 BAR count = 0x01
 IO: Pos = 0x20, Base(CPU/PCI) = 0x18001220/0x00001220, Size = 0x00000020

Bus = 0x00, Dev = 0x0a, Function = 0x03
Vendor Id = 0x8086 (Intel), Dev ID = 0x7113 (PIIX4 Power)
 Min Gnt = 0x00, Max Lat = 0x00, Lat Tim = 0x20
 Int Pin = None, Int Line = 0x09
 BAR count = 0x02
 IO: Pos = 0x40, Base(CPU/PCI) = 0x18001000/0x00001000, Size = 0x00000100
 IO: Pos = 0x90, Base(CPU/PCI) = 0x18001100/0x00001100, Size = 0x00000100

Bus = 0x00, Dev = 0x0b, Function = 0x00
Vendor Id = 0x1022 (AMD), Dev ID = 0x2000 (79C973)
 Min Gnt = 0x18, Max Lat = 0x18, Lat Tim = 0x20
 Int Pin = A, Int Line = 0x0a
 BAR count = 0x02
 IO: Pos = 0x10, Base(CPU/PCI) = 0x18001200/0x00001200, Size = 0x00000020
 MEM: Pos = 0x14, Base(CPU/PCI) = 0x08011000/0x08011000, Size = 0x00000020

Bus = 0x00, Dev = 0x0c, Function = 0x00
Vendor Id = 0x1013 (Crystal), Dev ID = 0x6005 (4281)
 Min Gnt = 0x04, Max Lat = 0x18, Lat Tim = 0x20
 Int Pin = A, Int Line = 0x0b
 BAR count = 0x02
 MEM: Pos = 0x10, Base(CPU/PCI) = 0x08010000/0x08010000, Size = 0x00001000
 MEM: Pos = 0x14, Base(CPU/PCI) = 0x08000000/0x08000000, Size = 0x00010000


**** Info ide ******** Info isa ****

Device  Address(ISA)  Address(CPU)  Interrupt line
-----------------------------------------------------
TTY0   0x3f8     0x180003f8   IRQ4
TTY1   0x2f8     0x180002f8   IRQ3
LPT   0x378     0x18000378   IRQ7
FDD   0x3f0     0x180003f0   IRQ6
KYBD   0x060     0x18000060   IRQ1
MOUSE  0x060     0x18000060   IRQ12


**** Info lan ****

 MII status: Link is up, mode: 10 Mbit/s, half-duplex

 Packets received:        0
 Packets transmitted:      0
 Bytes received:         0
 Bytes transmitted:       0
 Receive errors:         0
 Transmit errors:        0
 Multicasts received:      0
 Collisions:           0
 Interrupts:           4
 Receive CRC errors:       0
 Receive frame error:      0
 Receive FIFO overrun errors :  0
 Transmit aborted errors:    0
 Transmit lost carrier errors:  0
 Transmit FIFO underrun errors: 0
 Transmit signal quality errors: 0
 Transmit late collision errors: 0
 Transmit timeout errors:    0

YAMON> set

baseboardserial (RO)  0000000127
bootfile    (R/W) bootrom.hex
bootprot    (R/W) tftp
bootserport   (R/W) tty0
bootserver   (R/W) 192.168.149.114
cpuconfig    (R/W)
ethaddr     (RO)  00.d0.a0.00.01.77
gateway     (R/W) 0.0.0.0
ipaddr     (R/W) 192.168.149.116
memsize     (RO)  0x04000000
modetty0    (R/W) 38400,n,8,1,hw
modetty1    (R/W) 38400,n,8,1,hw
prompt     (R/W) YAMON
start      (R/W)
subnetmask   (R/W) 255.255.255.0
yamonrev    (RO)  02.02

YAMON> load tftp://192.168.149.1/vmlinux-2.2.12.mips.malta.eb-01.05.srec
About to load tftp://192.168.149.1/vmlinux-2.2.12.mips.malta.eb-01.05.srec
Press Ctrl-C to break
........................................
........................................
........................................
..
Start = 0x80100608, range = (0x80100000,0x8024015f), format = SREC
YAMON> go . nfsroot=192.168.149.1:/c/linux/mipseb ip=192.168.149.116

LINUX started...
EURfÐñoeíï>ßüÿû_ÿÿö~ÿÿ¿ßÿë¬RÿßïþëÿÛþïùúßm»>ÿÿÿûÿë®Þýí}®¿ùýoÞ÷ÿï?mÿêó¯Íëýïÿ³ÿ
ÿÝûïî¯÷ÿïÿûÿÏÿÿ¿¯ÿý»ºÿgÿ¿ÿ~ÿÿßþÿûþêþÿ÷ÿÿïÿê÷×¢ÿh«Ïÿßýïÿÿþûÿÿýûÿ{ÿ®ÿÿÿÿß÷/óÿí
ÿîßûÿ©÷ÿÿ®ÿ;¿ý¿óÿûÿy¿ÿwÿÿÿÿmþ®ý
÷îûíëëßÿÊßï¿ü^ÿÿïÿëëûþ}ÿÿÿëïïÿY÷þÿÿÿþÛ÷ÿþÿ¿þÿÿÿÿ|rÿïÿÿÿîÿïßïûÿ{ÿúíÿ¿ÿ÷ÿÿÿo¯û
_ÿwú{y¿ïÿÿÿ¯þûÿ_ï߯ÿÿîúÿóïÿý~ïÿÿÿßü?ë¾ûÿÿùÿÿûÿÿÿÿÿýï¾ÿûÿ·þÿÿ¯ÿ÷nßh¿¿ÿï÷ïûßïû
ïÿÿëýþßÿ÷uïÿÿêûÿï÷»Ûwïÿÿýýïÿ
m¿¿ÿ¿_ûßÿ¿î_{ý¯ÿÿï«ÿÿýþÿï¿ßû}¿ÿëÿ?ÿÿÿûÿýÿì¿ÿýîÿûzÿÿùÿÿ+ûûÏýÿú_ïÿú¯¿ý¿ï¯Oÿýûÿ
ïÿïûýßæÿýÿÿÛ¿÷úóëÿþÿ½ýÿýïÿÿï÷ÿÿoïïÿÿÿïÿóû®ÿýÿûÿÿïþÿÿÿï§ÿÿÿÿ×_êÿïû»ÿÿ=ÿÿ»ïúóõ
¿Þýþ»Úÿ/?ÿYîÿþÿßÿoÿþú?÷»ÿýûÿ
ÿÿýÿ_ëÿ¿ÿïÿÿÿíÿûûÿ_ïÿÿîï?ÿ×ëÿ?¿¾ÿ÷ÿ¿þíïþû·îÿkï¿ÿÿÿûÿoþïû÷÷ºþû?ÿÿÿ®ÿï»ÿýÿÿù¿þ
ÿýÿ½ÿÿÿ÷ß>ÿÿ«ïÿý÷ïwÿïÿÿÿþÿ=òêÿwÿ½oÿ¾ÿ?þïúýëìÿ÷ÿþÿíÿûÿÿïÿù«¾ïÿþÿÿYßï{ïø¿ÿÿ
ûÿÿ}üÿÿÿÿùîÿÛÿÿÿûû¾þÿþßÿúïÿú
ÿÿ÷¿ÿiÿîÿÿýþû}ûûýÿÿ¯¿ÿYëÿþÿëþ{¿þÿïÿÿÿ¿Yß·ÿûßùìýÿÿÿ¿¯ÿ¯þÿïýÿÿþ÷ßÿûíïûûùy¯ÿ}ï¾
ÿ~ûÿùÿ¿oÿÿÿþ|¾þÛÿÿêû{¿ÿßÿïþÿÿÿþ¿Ý¿ÿïïûÿïÿÿýëÿûýÿþÿûÿúÿÿßÿûëÿÿûÿûúy¿ÿßÿÿëþï·ÿ
ÿÿû¿ßùÿÿÿÿÿ½þ¿zßßïû}¯þÿÿÿ½ÿï
ïÿÿ÷ݺÿm?¾ûÿþûÿïºëÿ÷߯ßûûïûÿß?ÿy»¾û¿ÿ¿ßûÿÿÿý×ïÿý¿îÿï÷ÿÿï¯ûßÿý¯¿ÿëúÿÿÿÿßoûÿß÷
þÿÿ=ï¾ÿÿßÿ»ÿ¯~ÿû¾ÿ|¼»ÿÝ»ÿ?«êÿÿÿïëÿûïß-ÿóÿÿûÿþÿ÷ÿÿýû»ÿÿÿïÞù¾ïÿ÷ûßÿûO½ßÿÿyû¿ÿ¿
ÿÿÿooÿ¿ý×¾þýÿßÞÿßÿûÙÿ»ûï÷þÿï
[îûÿ÷úûmÿþzþ}ÿýÿìÿÿïû¿ûÏÿ?þÿ{ÿÿþýþÿýþ¿ÿÿÿ»ÿë¯þÿÇÿ¼û
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>