linux-mips
[Top] [All Lists]

¿©ÀÚ´Â Å«°É ÁÁ¾ÆÇϴ°¡ ´Ü´ÜÇÑ°É ÁÁ¾ÆÇϴ°¡

To: linux-mips@linux-mips.org
Subject: ¿©ÀÚ´Â Å«°É ÁÁ¾ÆÇϴ°¡ ´Ü´ÜÇÑ°É ÁÁ¾ÆÇϴ°¡
From: "³×¸¶µð" <lywehfkcequojj@nate.com>
Date: Mon, 30 Jun 2014 08:09:23 -0300
List-archive: <http://www.linux-mips.org/archives/linux-mips/>
List-help: <mailto:ecartis@linux-mips.org?Subject=help>
List-id: linux-mips <linux-mips.eddie.linux-mips.org>
List-owner: <mailto:ralf@linux-mips.org>
List-post: <mailto:linux-mips@linux-mips.org>
List-software: Ecartis version 1.0.0
List-subscribe: <mailto:ecartis@linux-mips.org?subject=subscribe%20linux-mips>
List-unsubscribe: <mailto:ecartis@linux-mips.org?subject=unsubscribe%20linux-mips>
Original-recipient: rfc822;linux-mips@linux-mips.org
Reply-to: "Å©°Ô¼­" <dqamxnowafbf@postown.net>
Sender: linux-mips-bounce@linux-mips.org¨±¹ß±â°¡ µÇµµ »ý°¢¸¸Å­ µüµüÇÏÁö ¸øÇϽʴϱî?

¨²°ü°è½Ã ¹ß±â°­µµ°¡ ¿À·¡À¯Áö ¾ÈµÇ½Ê´Ï±î?

¨³2½Ã°£ ÀÌ»ó µüµüÇÑ ¹ß`±â È¿°ú + °­·ÂÇÑ »çÁ¤¾ïÁ¦

¨´ °ü°è 30ºÐÀü ÇÑ¾Ë º¹¿ë¸¸À¸·Î ´ç½Åµµ º¯°­¼è°¡ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. !!

¨µÀüÁ¦Ç° ó¹æ¿ë Á¤Ç°À¸·Î ¾àÈ¿¾øÀ»½Ã ȯºÒÇص帳´Ï´Ù¡¼500¸íÇÑÁ¤ 70%ÇÒÀÎƯ°¡ + ¹ß`±â°­µµUP! + »ðÀԽ𣿬Àå!¡½


ÄÁµ§Ã÷°¡ ¿¢¹ÚÀ¸·Î ³ª¿Ã½Ã Ç¥½ÃÇØÁֱ⸦ ã¾Æ ´­·¯ÁֽʽÿÀgmkarycflikkp

ikfqhzbrnacqvi


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • ¿©ÀÚ´Â Å«°É ÁÁ¾ÆÇϴ°¡ ´Ü´ÜÇÑ°É ÁÁ¾ÆÇϴ°¡, "³×¸¶µð" <=