linux-mips
[Top] [All Lists]

Áß³â¿Àºüµé µÎ²®°í µüµüÇÏ°Ô ¹ß±â

To: linux-mips@linux-mips.org
Subject: Áß³â¿Àºüµé µÎ²®°í µüµüÇÏ°Ô ¹ß±â
From: "¶±¹ß±â" <pdinawxla@nate.com>
Date: Tue, 24 Jun 2014 11:52:57 +0100
List-archive: <http://www.linux-mips.org/archives/linux-mips/>
List-help: <mailto:ecartis@linux-mips.org?Subject=help>
List-id: linux-mips <linux-mips.eddie.linux-mips.org>
List-owner: <mailto:ralf@linux-mips.org>
List-post: <mailto:linux-mips@linux-mips.org>
List-software: Ecartis version 1.0.0
List-subscribe: <mailto:ecartis@linux-mips.org?subject=subscribe%20linux-mips>
List-unsubscribe: <mailto:ecartis@linux-mips.org?subject=unsubscribe%20linux-mips>
Original-recipient: rfc822;linux-mips@linux-mips.org
Reply-to: "¼Ò³à°æ" <adtkpgonc@live.co.kr>
Sender: linux-mips-bounce@linux-mips.org
¨ÍÁ¤Ç° ¹ß_±â Ä¡·áÁ¦ ¼±Âø¼ø 500ºÐ²² 70% ÇÒÀÎµÈ ÆÄ°Ý°¡Á¦°ø!!

¨Îº´¿ø³³Ç°¿ë Á¤Ç°¸¸ Ãë±ÞÇÔÀ¸·Î È®½ÇÇÑ ¹ß_±â ¾àÈ¿¸¦ º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù!

¨Ïºü¸¥È¿°ú-º¹¿ëÈÄ 20ºÐÀÌ¸é µüµüÇÏ°Ô ¼¼¿öÁý´Ï´Ù!

¨Ð»ç»ýÈ° º¸È£- ŸÀÎÀÌ ³»¿ë¹°À» ÀüÇô¾ËÁö ¸øÇÏ°Ô ºñ¹ÐÆ÷ÀåÈÄ ¹è¼ÛÇÕ´Ï´Ù

¨ÑÈĺҰŷ¡ - °í°´ÀÌ »óÇ°ºÎÅÍ ¹Þ°í³ª¼­ °áÁ¦ÇÏ´Â ¹ÏÀ½°Å·¡¡ºº´¿ø ó¹æ¿ë ¹ß-±â Ä¡·áÁ¦ ¼±Âø¼ø 500¸í 70%ÇÒÀΰ¡Á¦°ø ¡»


º»¹®ÀÌ ±úÁ®¼­³ªÅ¸³¯½Ã º¸¿©Áֱ⸦ ã¾Æ ´­·¯ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù

svitoebfmpb

fzwikvn


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • Áß³â¿Àºüµé µÎ²®°í µüµüÇÏ°Ô ¹ß±â, "¶±¹ß±â" <=